Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2017, Volume: 4, Issue: 3

  Özgün Araştırma

 1. Talasemi Hastalığında Preimplantasyon Genetik Tanı ve Tedavisinin Geri Ödeme Kapsamına Alınmasının Değerlendirilmesi
  Evaluation of Pre-implantation genetic diagnosis and treatment (PGDT) reimbursement scheme for Thalassemia [Turkish]
  Elif Güler Kazancı, Güven Bektemür, Selim Bener, Umut Beylik
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 135-146
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1508401717

 2. Y kuşağı hasta kabul yetkililerinin beklentileri üzerine nitel bir araştırma: iki farklı kamu hastanesi örneği
  A qualıtatıve research on the expectatıons of generatıon y patıent admıssıons offıcers: a study on two publıc hospıtals [Turkish]
  Hatice Nilay Gemlik, Gülcan Hoser, Ayşenur Yıldız, Gülfer Bektaş
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 164-180
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1505799927

 3. Sağlık çalışanlarının hasta güvenliği kültürü algılarının değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği
  The evaluation of the perceptions of patient safety cultures of health care workers: university hospital example [Turkish]
  Seda Behlül, Özgü Bayraktar
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 202-206
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1496667126

 4. Kalite sistemi ve bilgi güvenliği sistemlerinin hasta güvenliği üzerine etkisi: bir üniversite hastanesi uygulaması
  The impact of quality system and information security systems on patient safety: the application of a university hospital [Turkish]
  Hüseyin Eriş, Suzan Havlioğlu, Nebiye Doni
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 207-215
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1496908343

 5. İnsülin tedavisi görmekte olan diyabetik hastaların tedavilerine ilişkin bilgi ve düşüncelerinin belirlenmesi
  Determination of the knowledge and thoughts of diabetic patients receiving insulin treatment regarding their treatments [Turkish]
  Bedriye Polat, Fügen Özcanarslan, Feray Kabalcıoğlu Bucak
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 221-235
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1504942600

 6. Derleme

 7. Sağlık Hizmetleri Pazarlamasının Diğer Pazarlama Dalları İçindeki Yeri ve Önemi
  Place and Importance of Health Services Marketing in Other Marketing Branches [Turkish]
  Gül Banu Dayanç Kıyat, Halil Şimşek, Bünyamin Özgüleş
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 147-154
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1499888421

 8. Hekim ve Hemşirelerin Lisansifikasyonu: Ülke Gereksinimlerinin Karşılaştırılması
  Licensure of Physicians and Nurses: Comparing Country Requirements [English]
  Hediye Seval AKGÜN, A.F. Al-Assaf
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 155-163
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1507276053

 9. Sağlık hizmet kalitesinin iyileştirilmesi için klinik kalite ölçümü
  Clinical quality measurement to improve quality of healthcare services [Turkish]
  Keziban Avcı
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 181-185
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1505764569

 10. Sağlık hizmetlerinde yenilikçi finansman sistemleri açısından şartlı nakit transferi programı
  An example of innovative financing system in healthcare: conditional cash transfer [Turkish]
  Fatih Orhan, Şemsettin Varol, Selahattin Tuncer, Bünyamin Özgüleş
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 186-195
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1510066156

 11. Yetim İlaçların (Orphan Drugs-Nadir Hastalıklarda Kullanılan İlaçlar) Türkiye’de ve Dünyadaki Durumu
  Orphan Drugs (Drugs Used in Rare Diseases) Situations in Turkey and in the World [Turkish]
  Ece Doğuç
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 196-201
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1502288229

 12. Son dönem yoğun bakım hastalarının bakımında etik sorunlar ve etik yaklaşım
  Ethical problems and ethical approach of the end of life patients in intensive care [Turkish]
  Özlem İbrahimoğlu
  Health Care Acad J. 2017; 4(3): 216-220
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1504687755

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index
ScopeMed
AkademikDizin
Türkiye Atıf Dizini

2016 Yılında Yayımlanan Dergiler

Yıl 3, Sayı 1

Yıl 3, Sayı 2

Yıl 3, Sayı 3

Yıl 3, Sayı 4

2017 Yılında Yayımlanan Dergiler

Yıl 4, Sayı 1
The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.