Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Health Care Acad J. Year: 2018, Volume: 5, Issue: 2

  Özgün Araştırma

 1. Bir kamu hastanesi güvenlik raporlama sistemi verilerinin incelenmesi: Retrospektif bir araştırma
  An analysis of security reporting system data in a public hospital: A retrospective research [Turkish]
  Emrullah İncesu, Fatih Orhan
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 79-86
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1525867323

 2. Kalite yönetim sisteminin sağlık kurumlarına etkisi
  Impact of quality management system on health institutions [English]
  Gülay Tamer, Handan Çetinkaya
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 97-101
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1525267367

 3. Tıbbi laboratuvar öğrencilerinin kimyasal maddeler ile ilgili bilgi ve farkındalığı
  Knowledge and awareness of medical laboratory students about chemical materials [Turkish]
  Yasemin Yıldız, Şadiye Berna Aykan
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 102-108
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1514193949

 4. Enformel iletişimin etik iklim algısı üzerine etkisi: Bir kamu hastanesi örneği
  Impact of informal communication on ethical climate perception: A public hospital sample [Turkish]
  Mustafa Erdoğan, Harun Kırılmaz, ali arslanoğlu
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 109-118
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1529682462

 5. Sağlık sektöründe işyeri iletişimi açısından whatsapp uygulaması kullanımının AHP yöntemi ile değerlendirilmesi
  Evaluation of the use of whatsapp application for the workplace communication in the health sector by the AHP method [Turkish]
  Özlem Güdük, Emrah Önder
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 119-129
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1513100712

 6. Tip 2 diyabetli bireylerin mobil uygulama eğitimi hakkındaki görüşleri
  Opinion of Type-2 diabetes patients on mobile application education [Turkish]
  Berna Orhan, Nefise Bahçecik
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 130-134
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1515850655

 7. Türkiye’deki Toplam Sağlık Harcamaları Artışının Nedeni İstihdam Olabilir mi?
  May The Reason Of Increase In Total Health Expenditures Be The Employment In Turkey? [Turkish]
  Muhammet Çankaya
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 135-141
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1516736308

 8. Çalışan hakları ve güvenliği birimlerinin işleyişi ile beyaz kod başvurularının retrospektif olarak değerlendirilmesi (Konya ili örneği)
  Evaluation of the operational rights and security particles of function and retrospective white code applications (Sample of Konya) [Turkish]
  Rufen Oral, Hatice Günaydın, Mehmet İshak Mazı
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 142-153
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1510901110

 9. Y Kuşağı Orta Düzey Hastane Yöneticilerinin Üst Yöneticilerinden Beklentileri Üzerine Nitel Bir Araştırma
  A Qualitative Research On The Expectations Of Generation Y Hospıial Managers [Turkish]
  Nilay Gemlik, Pınar İlter, Gülfer Bektaş
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 154-160
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1520488660

 10. Derleme

 11. Sağlık hizmetlerinde kullanılan MR cihazlarının tedarik süreci, küresel ve yerel pazardaki konumunun değerlendirilmesi
  Supply process of MR devices used in health service, evaluation of the global and local market position [Turkish]
  Fırat Seyhan
  Health Care Acad J. 2018; 5(2): 87-96
  » Abstract » PDF» doi: 10.5455/sad.13-1521585839

Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.