Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables

İlker Duran.

Abstract
The aim of this research is to examine the charismatic leadership features and organizational culture levels of the private sector employees. The sample of the research consists 301 persons who was incidentally selected from the the textile and metal industry in Istanbul. The Charismatic Leadership Scale and Organizational Culture Scale were used in the research. In the analysis of the data, t-test and F-test (one way variance analysis) and Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient techniques were used. While as a result of the analysis, there were not found significant differences between the gender and organizational culture levels of the private sector employees, there were found significant differences the determination a vision, environmental awareness, in the dimensions of not continuing the status quo in favor of women's who work in private sector. When the educational level variable is examined, the level of organizational culture of the employees with a undergraduate or graduate is found to be significantly higher than employees with a high school education level. Also, as a result of research positive and significant relationship were found between sensitivity to the needs of members with organizational culture, environmental awareness with vision determination, personal risk with vision determination. It is thought that the findings which were found, shed light on studies to be done intended for organizational culture.

Key words: Charismatic leader, organizational culture, private sector employeeÖzel sektör çalışanların örgüt kültürü ve karizmatik liderlik özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi

Ozet
Bu araştırmanın amacı, özel sektör çalışanların karizmatik liderlik özellikleri ile örgüt kültürü düzeylerini incelemektir. Araştırmanın örneklemini, tesadüfi olarak seçilen İstanbul ilinde tekstil ve metal sanayi, çalışanlarından 301 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada Karizmatik Liderlik Ölçeği ve Örgüt Kültürü Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise t testi ve F testi (Tek Yönlü Varyans Analizi) ve Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı tekniklerinden yararlanılmıştır. Verilerin analizi sonucunda özel sektör çalışanların cinsiyetleri ile örgüt kültürü düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunamazken vizyon belirleme, çevresel duyarlılık ve statükoyu sürdürmeme boyutlarında kadın özel sektör çalışanların lehine anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Eğitim seviyesi değişkenine bakıldığında lisans ve üstü olan çalışanların örgüt kültür düzeyi, lise eğitim düzeyine sahip olan çalışanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Ayrıca araştırma sonucunda örgüt kültürü ile üye ihtiyaçlarına duyarlılık, vizyon belirleme ile çevresel duyarlılık , vizyon belirleme ile kişisel risk arasında pozitif ve anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulguların örgüt kültürüne yönelik yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Karizmatik lider, örgüt kültürü, özel sektör çalışanı


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İlker Duran
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 835
Downloaded: 226
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Ilker Duran. [Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 339-346. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431


Web Style

Ilker Duran. [Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=285258 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431


AMA (American Medical Association) Style

Ilker Duran. [Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 339-346. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431Vancouver/ICMJE Style

Ilker Duran. [Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 339-346. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431Harvard Style

Ilker Duran (2017) [Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]. Health Care Acad J, 4 (4), 339-346. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431Turabian Style

Ilker Duran. 2017. [Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 339-346. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431Chicago Style

Ilker Duran. "[Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]." Health Care Academician Journal 4 (2017), 339-346. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431MLA (The Modern Language Association) Style

Ilker Duran. "[Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 339-346. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431APA (American Psychological Association) Style

Ilker Duran (2017) [Organizational cultures and charismatic leadership of private employees are investigated with regard to some variables]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 339-346. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1512811431Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.