Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Case Report 


Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital

Erengül Sezen, Behiye Yüksel.

Abstract
By means of the Law number 6331 on Occupational Health and Safety published on 30th June 2012, a new era began in the field of Occupational Health and Safety in Turkey. Along with this law, health and safety practices have been introduced also in the health sector. The private sector was included in this process since 1st January 2013 and the public sector was included in this process since 1st January 2016. One of the most important obligations of this law is the necessity of carrying out the Risk Assessments at certain intervals according to hazardous groups in work areas. While there isn’t a standard for Risk Assessment in our country, many subjects have been clarified by means of the Regulation on Risk Assessment of Occupational Health and Safety published on December 9, 2012. While the persons who will make risk assessments have been determined by this regulation, new standards about risk assessment documentation have been constituted. Furthermore by determining the update times of the risk assessments, it was also aimed to keep updated the risk assessments in the institutions. Risk assessments have been realized by means of the Fine Kinney method which is one of the Qualitative Risk Analysis of Risk Assessment Methodologies in private hospitals. According to this method, the parameters such as patient safety, employee safety and facility safety have been added by the committee which was adapted to the relevant legislation and which consists of active employees from each unit specific to the health sector. With regard to risk assessment realized, improvement plans were created within a period of 2 years and the risks were minimized.
In second stage risk assessment, 653 parameters have been evaluated throughout 17 sections. Within 653 risks, 119 were evaluated as insignificant risks, 427 as possible risks, and 107 as important risks. In third stage risk assessment, 653 risks were evaluated throughout 17 sections, within these 653 risks, 174 were evaluated as insignificant risks, 442 as possible risks, and 37 as important risks. By means of the risk assessments made, problematic areas of the hospital have been identified. As a result of making necessary improvements in these problematic areas, a safe hospital area has been created.

Key words: Hospital, Risk Assessment, Occupational Health And SafetyÖzel bir hastanede 2. ve 3. Dönem risk değerlendirmelerinin sonuçları

Ozet
30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile Sağlık Sektörüne de İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamaları girmiştir. Özel sektör 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bu sürece dahil olmuş iken, kamu sektörü ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu sürece dahil edilmiştir. Bu kanunun getirdiği en önemli zorunluluklardan birisi de çalışma alanlarında, tehlike gruplarına göre Risk Değerlendirmelerinin belirli aralıklarla yapılması zorunluluğudur. Ülkemizde Risk değerlendirmesi ile ilgili bir standart bulunmaz iken, 9 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile bir çok konuya açıklık getirilmiştir. Bu yönetmelik ile risk değerlendirmelerini yapacak kişiler belirlenirken, risk değerlendirme dokümantasyonu ile ilgili yeni standartlar oluşturulmuştur. Ayrıca risk değerlendirmelerinin güncelleme süreleri belirlenerek, kurumlardaki risk değerlendirmelerin güncel tutulması amaçlanmıştır. Özel Hastane de Risk Değerlendirme Metodolojilerinden Kalitatif Risk Analizi Metotlarından birisi olan Fine Kinney Yöntemi ile risk değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu yönteme göre ilgili mevzuata uygun hale getirilmiş ve sağlık sektörüne özgü olarak her birimden aktif çalışanlardan oluşan komisyon tarafından hasta güvenliği, çalışan güvenliği, tesis güvenliği gibi parametreler eklenmiştir. Yapılan risk değerlendirme ile ilgili olarak 2 yıllık süre içinde iyileştirme planları oluşturulmuş ve riskler minimize edilmiştir.
İkinci dönem risk değerlendirmesinde 17 bölüm genelinde toplam 653 parametre değerlendirilmiştir. 653 adet riskten 119 tanesi önemsiz risk, 427 tanesi olası risk, 107 tanesi ise önemli risk olarak tespit edilmiştir. Üçüncü dönem risk değerlendirmesinde ise 17 bölüm genelinde 653 risk değerlendirilmekle beraber, bu 653 riskten 174 tanesi önemsiz risk,442 tanesi olası risk, 37 tanesi önemli risk olarak değerlendirilmiştir.
Yapılan risk değerlendirmeler ile birlikte hastanenin sorunlu bölgeleri tespit edilmiştir. Yapılan iyileştirmeler ile bu sorunlu alanlarda gerekli iyileştirmeler yapılarak, güvenli bir hastane alanı yaratılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Risk Değerlendirme, İş Sağlığı Ve Güvenliği


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Erengül Sezen
Articles by Behiye Yüksel
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 851
Downloaded: 230
Cited: 0


How to Cite this Article
Pubmed Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel. [Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 283-288. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160


Web Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel. [Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=282131 [Access: January 21, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160


AMA (American Medical Association) Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel. [Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]. Health Care Acad J. 2017; 4(4): 283-288. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160Vancouver/ICMJE Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel. [Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]. Health Care Acad J. (2017), [cited January 21, 2019]; 4(4): 283-288. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160Harvard Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel (2017) [Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]. Health Care Acad J, 4 (4), 283-288. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160Turabian Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel. 2017. [Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 283-288. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160Chicago Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel. "[Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]." Health Care Academician Journal 4 (2017), 283-288. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160MLA (The Modern Language Association) Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel. "[Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]." Health Care Academician Journal 4.4 (2017), 283-288. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160APA (American Psychological Association) Style

Erengul Sezen, Behiye Yuksel (2017) [Results of 2nd and 3rd stage risk assessments in a private hospital]. Health Care Academician Journal, 4 (4), 283-288. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1509299160Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.