Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set

İbrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan.

Abstract
According to the Social Security Institution data, nearly 450 million visits to hospitals has been realized in 2014. OECD Health Statistics (2015) data, constituting 52% of health spending are hospitals, play an important role in the Turkish Health System. Ensuring the quality of health care at this scale is crucial for the reimbursement systems and effectiveness of expendable resources in this sector. In our country, different practices for ensuring the quality of health care is carried out. This study is designed to analyze a set of standards for hospitals, with Multidimensional Quality Model in Health Services. The entire model is used firstly to evaluate a set of standards. The model is expected to be used in other standard sets and quality works.

Key words: Quality Management, Health Services, Service Quality, Quality ModelsHastane Standartlarının Çok Boyutlu Kalite Analizi: Bir Standart Seti Örneği

Ozet
Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre, 2014 yılında hastanelere yaklaşık 450 milyon başvuru gerçekleşmiştir. OECD Sağlık istatistikleri (2015) verilerine göre, sağlık harcamalarının %52’sini oluşturan hastaneler Türk Sağlık Sisteminde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, aynı zamanda harcanılan kaynakların etkinliği ve geri ödeme sistemleri açısından da önem arz etmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinde kalitenin geliştirilmesine yönelik farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu çalışma, hastanelere yönelik olarak hazırlanmış bir standart setinin, Sağlık Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli ile analiz edilmesini amaçlamaktadır. Böylece Model ilk kez bir standart setinin tamamının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Modelin ileride başka standart setleri ve kalite çalışmalarında da kullanılması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalite Yönetimi, Sağlık Hizmetleri, Hizmet Kalitesi, Kalite Modelleri


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by İbrahim Halil Kayral
Articles by Umut Beylik
Articles by Fatih Orhan
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 3401
Downloaded: 775
Cited: 0


REFERENCES
1. Carman, J.M., (2000), Patient Perceptions of Service Quality: Combining the Dimensions, Journal of Management of Medicine,v.14, n.5/6, s.339-356. [DOI via Crossref]   
2. Donabedýan, A (1988), The quality of care: How can it be assessed? Journal of the American Medical Association,260:1743–1748.
3. Donedebian, A.(1980), Explorations in Quality Assessment and Monitoring, 1, The Definitions of Quality and Approaches to Its Assessment, Ann Arbor, MI: Health Administration Press, Michigan.
4. Dünya Saðlýk Örgütü (DSÖ), DSÖ Saðlýk Tanýmý, DSÖ Resmi Kayýtlarý no. 2, s. 100, http://www.who.int/about/definition/en/print.html
5. ISQua, (2015), Akreditasyon Programlarý, internet eriþimi: ISQua.org
6. Kamu Hastaneleri Kurumu, Ýstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Baþkanlýðý, (2015), OECD Saðlýk Ýstatistikleri Türkiye Raporu, http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/10b60745ac2a46c99643bb2a120674c0.pdf
7. Kayral, Ý., (2014), Saðlýk Hizmetlerinde Kalite Karmaþasý: Saðlýk Hizmetleri Çok Boyutlu Kalite Modeli, Verimlilik Dergisi, 2014 s. 65-81
8. Kayral, Ý., (2015), "Beklenen, Gerçekleþen, Algýlanan Hizmet Kalitesi ve Saðlýk Hizmetlerinde Çok Boyutlu Kalite", Detay Yayýncýlýk, Ankara
9. Müezzinoðlu, Mehmet (2014), T.C. Saðlýk Bakaný TÜSEB Çalýþtayý Konuþmasý, http://www.saglik.gov.tr
10. Ovretveit, J.(1998), Evaluating health interventions, Open University Press: Buckingham, 321
11. Rose, R.C., J. Uli, A. Mohani ve Looi Ng, (2004), Hospital Service Quality: A Managerial Challenge, International Journal of Health Care Quality Assurance, 17(3), s.146-159.
12. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), (2015), Sosyal Güvenlik Temel Göstergeleri- Haziran, www.sgk.gov.tr
13. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, (2003), Saðlýkta Dönüþüm Programý, http://www.saglik.gov.tr/
14. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Saðlýkta Kalite ve Akreditasyon Daire Baþkanlýðý, Saðlýkta Akreditasyon Sistemi Duyurularý, (04.09.2015), kalite.saglik.gov.tr
15. T.C. Saðlýk Bakanlýðý, Saðlýk Hizmetleri Genel Müdürlüðü, Saðlýkta Kalite ve Akreditasyon Daire Baþkanlýðý, (2015), Saðlýkta Kalite Standartlarý Hastane, Ankara
16. Türkiye Saðlýk Enstitüleri Baþkanlýðý Kurulmasý ile Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun, Resmi Gazete, Kanun No. 6569, Kabul Tarihi: 19/11/2014   http://www.resmigazete.gov.tr/
17. Türkiye Saðlýk Enstitüleri Baþkanlýðý, (2015), Enstitüler, www.tuseb.gov.tr

How to Cite this Article
Pubmed Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan. [Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]. Health Care Acad J. 2016; 3(1): 6-16. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045


Web Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan. [Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=223747 [Access: April 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045


AMA (American Medical Association) Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan. [Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]. Health Care Acad J. 2016; 3(1): 6-16. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045Vancouver/ICMJE Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan. [Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]. Health Care Acad J. (2016), [cited April 20, 2019]; 3(1): 6-16. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045Harvard Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan (2016) [Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]. Health Care Acad J, 3 (1), 6-16. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045Turabian Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan. 2016. [Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]. Health Care Academician Journal, 3 (1), 6-16. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045Chicago Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan. "[Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]." Health Care Academician Journal 3 (2016), 6-16. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045MLA (The Modern Language Association) Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan. "[Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]." Health Care Academician Journal 3.1 (2016), 6-16. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045APA (American Psychological Association) Style

Ibrahim Halil Kayral, Umut Beylik, Fatih Orhan (2016) [Multi-Dimensional Quality Analysis of Hospital Standards: A Case of Standard Set]. Health Care Academician Journal, 3 (1), 6-16. Turkish. doi:10.5455/sad.13-1459410045Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.