Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


*

Turhan Togan, Bülent Işık, Hale Turan, Özgür Çiftci.

Abstract
*

Key words: *Aksaray il merkezinde sağlık meslek lisesi öğrencilerinin el hijyeni ve iş kazaları ile ilgili bilgi, tutum ve davranışları

Ozet
Giriş ve Amaç: El hijyenine uyum hastane enfeksiyonlarının azaltılmasında önemli bir unsurdur. En çok hastalara birebir hizmetveren yardımcı sağlık meslek gurubu hastanelerde önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada; sağlık meslek lisesi öğrencilerinin elhijyeni, enfeksiyondan korunma yolları ve iş kazaları konularında bilgi, tutum ve davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem:Bu çalışma Aksaray Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri arasında gerçekleştirildi. Katılımcıların demografiközellikleri, el hijyeninin endikasyonları uygulanma şekilleri, süresi önemi ve eğitimi, eldiven kullanımı, viral hepatit ve iş kazalarıile ilgili konuları içeren 35 sorulardan oluşan anketimiz literatür taraması sonrasında hazırlandı. Anketimiz çalışma ekibimiztarafından katılımcılara yüz yüze uygulandı. Anket formundan elde edilen veriler SPSS 15.0 (Statistical Package for the SocialSciences) istatistik programına aktarıldı, elde edilen veriler yüzdelik hesaplama yöntemi kullanılarak değerlendirildi.Bulgular: Anketimize katılan toplam 128 öğrencinin 43’ü Hemşirelik bölümü, 40’ı Diş Protez Teknisyenliği ve 45’i Laboratuvarteknisyenliği bölümü öğrencileri idi. Katılımcıların % 70,6’sı bayan ve %57,1’i bay ve yaş ortalaması 17,3 idi. El hijyeni uygulamaoranları hastaya temas sonrası %90.6, hastaya temas öncesi %87.5, vücut sıvılarına temas sonrası %82.8, hasta çevresinetemas sonrası %67.9, vücut sıvılarına temas öncesi %66.4, hasta çevresine temas öncesi %53.9, aseptik işlem öncesi %53.1,aseptik işlem sonrası %53.1 oranında uyguladıkları saptandı. Kesici delici alet yaralanma eğitimi alma oranı %37.5, ünitelerindekesici delici alet kutusu varlığı oranı %73.4 ve kesici delici aletle yaralanma oranı %68.7 olarak saptandı. Katılımcıların%83.6’sında Hepatit B aşısının var olduğu tespit edildi.Sonuç:Önemli bir sağlık sorunu olan el hijyeni Sağlık çalışanlarının uyması gereken en önemli konuların başında gelmektedir.Sağlık Bakanlığı tarafından sağlık çalışanlarının el yıkama alışkanlıklarının artırılmasına yönelik, sağlık kuruluşlarının birçokyerine ‘5 el yıkama endikasyonu’ tabloları astırılmıştır. Ancak, el hijyenini uygulamalarının yaygınlaşması için hatırlatma notlarınınve motivasyon arttırıcı girişimlerin geçici etkileri olduğuna inanmakla beraber, enfeksiyon kontrol hekimi ve hemşirelerine yöneliksık sık eğitim etkinlikleri yapılması ve bunların sürekli olması gerektiği kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: El Hijyeni, Hepatit, İş kazası


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Turhan Togan
Articles by Bülent Işık
Articles by Hale Turan
Articles by Özgür Çiftci
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 1615
Downloaded: 336
Cited: 0


REFERENCES
1 Aksan Davas A. Ege Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesinde Çalýþan Hemþirelere Yönelik Ýþ Kazasý Kayýt sisteminin Geliþtirilmesi ve Ýzlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Doktora Tezi, Ýzmir 2005.
2 Kýlýçarslan A. Hacettepe Üniversitesi Hastanelerinde Çalýþan Araþtýrma Görevlilerinin Mesleksel Riskleri. Hacettepe Üniversitesi Ýþ Saðlýðý Programý Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006.
3 Öztürk R. Hastane infeksiyonlarýnda 'inovasyon'. Hastane Ýnfeksiyonlarý Dergisi. 2010;14:43-45.
4 Ertek M. Hastane Enfeksiyonlarý: Türkiye Verileri. Hastane Enfeksiyonlarý: Korunma ve Kontrol Sempozyum Serisi 2008; 60: 9-14
5 Töreci K. Hastane infeksiyon kontrolünün tarihçesi: Dünyadaki ve Türkiye'deki yeri. Kitap:Hastane Ýnfeksiyonlarý.Doðanay M,Ünal S.(Yazarlar). Bilimsel Týp Yayýnevi, Ankara 2003,17-32.
6 Günaydýn M. Ýnfeksiyon kontrolünde el hijyeni ve önemi. 7. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi, 16-20 Mart 2011 Antalya. Kongre kitabý, s:133-146.
7 Larson E, Kretzer EK. Sensibly applying the science. Compliance with handwashing and barrier precautions. J Hosp Infect 1995; 30: 88. [DOI via Crossref]   
8 Boyce JM, Pittet D. Guideline for hand hygiene in healthcare setting. Centers for Disease Control and Prevention - MMWR, Recommendations and Reports. 2002; 51 (RR16): 1-44.
9 Russell CS. Transition to parenthood: problemsand gratificartions. Journal of Marriage and The Family 1994; 36: 294-301. [DOI via Crossref]   
10 Meighan M, Ramona T Mercer. Maternal role attainment-becoming a mother. Tomey AM, & Alligood MR. Nursing theorists and their work. Sixth Edition, Mosby, 2006; 605–22
11 Göçgeldi E, Ýstanbulluoðlu H, Türker T, Güleç M, Ceylen S, Koçak N. Týp fakültesi öðrencilerinin mesleki maruziyetten kaynaklanan saðlýk riskleri konusundaki bilgi düzeylerinin karþýlaþtýrýlmasý. Gülhane Týp Dergisi 2011; 53: 195-204.
12 Bostan S, Köse A. Hemþirelerin Hasta ve Çalýþan Güvenliði Konusunda Kurumsal Uygulamalarý Deðerlendirmesi Bir Üniversite Hastanesi Örneði. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2012; 20(1): 10-5.
13 Karayemiþoðlu Ak, Baykal Ü. Çalýþan Güvenliði Açýsýndan Hemþirelerin Çalýþma Koþullarýnýn Deðerlendirilmesi. III. Uluslar arasý Saðlýkta Performans ve Kalite Kongresi Poster Bildiriler Kitabý. S:227-252. Ankara. 2011.
14 Yýlmaz E, Özkan S. Bir Ýlçede Çalýþan Hemþirelerin Saðlýk Sorunlarý ve Yaþam Alýþkanlýklarýnýn Deðerlendirilmesi. Fýrat Saðlýk Hizmetleri Dergisi 2006; 1(3): 81-99
15 Çalangu S. Hastane Ýnfeksi-yonlarýnýn Önemi. Edi: Murat Günaydýn. 1.Baský, Samsun Ýnfeksiyon Hastalýklarý Ve Klinik Mikrobiyoloji Derneði (SÝMAD) Yayýnlarý No: 1. Deomed Medical Yayýmcýlýk, (2002) Ýstanbul.
16 Willke A (1998). Hastane infeksiyonlarý ve sürveyansýn önemi. Flora 3(1):11-15.
17 Akyýl R, Uzun Ö. (2007). Hastanede çalýþan hemþirelerin el yýkama durumlarýnýn belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi Hemþirelik Yüksekokulu Dergisi, 2007; 10: 2.
18 Günaydýn M. El hijyeni. Ankem Dergisi. 2012; 26: 306-308.
19 Pittet D. Improving compliance with hand hygiene in hospitals. InfectControl Hosp Epidemiol 2000; 21: 381-386. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
20 Demirdal T, Uyar S, Demirtürk N. Bir üniversite hastanesinde çalýþanlarda el yýkama uygulamalarýnýn ve bilgi düzeylerinin deðerlendirilmesi. Kocatepe Týp Dergisi 2007; 8: 39-43.
21 Toraman AR, Battal F, Çaþkurlu H, ve ark. Yoðun Bakým Ünitesind Saðlýk Personelinin El Yýkama Alýþkanlýklarý. Yeni Týp Dergisi 2009; 26: 85-89.
22 Demir NA, Kölgelier S, Küçük A, Özçimen S,Sönmez B, Demir SL, Ýnkaya AÇ. (2013). Saðlýk Çalýþanlarýnýn el hijyeni hakkýndaki bilgi düzeyi ve el hijyenine uyumu. Nobel Medýcus 27 | Cilt: 9, Sayý: 3.
23 Favero M, Pugliese G (1999). Compliance with hand washing. Infection Control and Hospital Epidemiyology 20(2):114-116.
24 Keþaplý M, Çete Y, Kartal M. The patterns of handwashing and affecting factors in the emergency department. Türkiye Klinikleri J Med Sci, 2004; 24 (3): 235-42.
25 Altýnbilek E, Kavalcý C, Öztürk D, Hakbilir O, Akman C, Sönmez M, Arslan Ö. Suya sabuna dokunuyor muyuz?. Turk Hij Den Biyol Derg, 2012; 69(2): 75-82.
26 Yeþildal N. Saðlýk Hizmetlerinde Ýþ Kazalarý ve Þiddetinin Deðerlendirilmesi. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 2005;4 (5):280- 302.
27 Topbaþý G. Bir Saðlýk Meslek Yüksekokulu Öðrencilerinin Mesleki Eðitim Uygulamalarý Sýrasýnda Geçirdikleri Yaralanmalar ve Ýliþkili Etmenler. Gazi Üniversitesi Ýþçi Saðlýðý Ve Ýþ Güvenliði Anabilim Dalý Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007.
28 Durgut Þ. Saðlýk Kuruluþlarýnda Ýþ Güvenliði ve Meslek Hastalýklarý ve Ý.Ü.Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýle S.S.K. Ýstanbul Hastanelerinde Ýþ Güvenliði ve Meslek Hastalýklarýna Ýliþkin Bir Araþtýrma. Ýstanbul Üniversitesi Hastane ve Saðlýk Kuruluþlarýnda Yönetim Bilim Dalý, Ýstanbul 1999.
29 Smith, D.R., Leggat, P.A. (2005). "Issues and Innovations in Nursing Practice: Needlestick and sharps injuries among nursing students", Blackwell Publishing Ltd, Journal of Advanced Nursing, 51(5), 449–455. [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
30 Kösgeroglu, N., Ayrancý, Ü., Bahar, M. (2003). "Ameliyathanede Çalýþan Hemþirelerde Kesici/Delici Aletle Yaralanma ve Týbbi Yardým Alma Durumlarý", 4. Ulusal Cerrahi ve Ameliyathane Hemþireliði Kongresi, 22-26 Ekim, Ýzmir.
31 Korkmaz M. Saglýk Çalýþanlarýnda Delici Kesici Alet Yaralanmalarý Fýrat Saðlýk Hizmetleri Dergisi, Cilt:3, Sayý:9 (2008). 32 ANA, (2007). "American Nurses Association's Needlestick Prevention Guide", http://nursingworld.org (Eriþim: 19/10/2007).

How to Cite this Article
Pubmed Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci. [*]. Health Care Acad J. 2015; 2(1): 8-15. . doi:10.5455/sad.201502010815


Web Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci. [*]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=217109 [Access: January 21, 2019]. . doi:10.5455/sad.201502010815


AMA (American Medical Association) Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci. [*]. Health Care Acad J. 2015; 2(1): 8-15. . doi:10.5455/sad.201502010815Vancouver/ICMJE Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci. [*]. Health Care Acad J. (2015), [cited January 21, 2019]; 2(1): 8-15. . doi:10.5455/sad.201502010815Harvard Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci (2015) [*]. Health Care Acad J, 2 (1), 8-15. . doi:10.5455/sad.201502010815Turabian Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci. 2015. [*]. Health Care Academician Journal, 2 (1), 8-15. . doi:10.5455/sad.201502010815Chicago Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci. "[*]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 8-15. . doi:10.5455/sad.201502010815MLA (The Modern Language Association) Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci. "[*]." Health Care Academician Journal 2.1 (2015), 8-15. Print.. doi:10.5455/sad.201502010815APA (American Psychological Association) Style

Turhan Togan, Bulent Isik, Hale Turan, Ozgur Ciftci (2015) [*]. Health Care Academician Journal, 2 (1), 8-15. . doi:10.5455/sad.201502010815Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.