Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Review Article 


Work accidents in health sector

Seval Akgün.

Abstract
Quality and Patient and employee safety concepts have been becoming widespread and more important than before in health care facilities last years. The ideal management model includes service delivery which develops from down to up according to general strategy directed by top. Diagnosing and seeking solutions for quality problems in health care service delivery together with employees ensure more successful results than implementing quality programs prepared as packs. Starting from the place where the staff works, discussing concept of quality with them and ensuring their participation into the programs, assessing risk factors in their working enviroment are the basic steps to make recovery of quality itself.
Improvements in health care service delivery should include subjects on health and safety of employees. However we didn’t pay attention to employee safety at healthcare facilities for many years. Indeed, health care sector is one of the high-risk sectors and employees in this sector are exposed to many physical, chemical, biological, psychosocial risk factors. Recently there are some improvements on the legislation and regulations of Occupational Health and Safety in the country. Within these improvements, the assessment of risk factors and concept of protection and improvement for their own health and safety should be provided to the employees in their basic educations. Therefore, the main risk factors, which causes occupational injuries at health care facilities and how to protect their healths from these risk factors will be discussed in this article.

Key words: Health Sector, Work Accidents, Health PersonnelSağlık sektöründe iş kazaları

Ozet
Sağlık hizmet sunumunda kalite yönetimi, hasta ve çalışan güvenliği kavramları son yıllarda daha da önemli bir hale gelmekte ve uygulamalar yaygınlaşmaktadır. Bu yönetim modelinde ideal olan: yukarıdan veya merkezden yönlendirilmiş genel stratejiler doğrultusunda aşağıdan yukarıya doğru gelişen hizmet sunumudur.
Sağlık hizmet sunumunda kaliteyle ilgili sorunlara çalışanlarla birlikte teşhis koyup çözüm yolları aramak, paketler halinde hazırlanmış klişe kalite programlarının uygulanmasını sağlamaya çalışmaktan çok daha başarılı sonuçlar vermektedir. Personelin çalıştığı yerden başlamak, kalite kavramını tartışmak, onların hasta ve çalışan güvenliği programlarına katılımlarını sağlamak ve çalışma ortamlarındaki risk faktörlerini belirleyerek önlemeye çalışmak, hasta ve çalışan güvenliğini dolayısıyla kalitenin kendiliğinden iyileşmesini sağlayacak temel adımlardır.
Sağlık hizmet sunumunda iyileştirmeler mutlaka çalışanların sağlığı ve güvenliği konularını da içermelidir. Ancak Türkiye’de sağlık çalışanlarının sağlığını tehdit eden risklerin bilinmesi bunlara yönelik önleyici ve koruyucu önlemler konusunda farkındalığın arttırılması bugüne kadar pek önemsenmemiştir. Oysa en tehlikeli sektörlerden birisi olan sağlık sektöründe çalışanlar birçok fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk faktörü ile karşı karşıyadırlar. Ülkemizde son dönemde iş sağlığı ve güvenliği ve sağlık hizmetlerinde mevzuatta yapılan değişimler ve yaptırımlar, çalışan güvenliği uygulamaları alanında önemli değişiklikler olmasını sağlamıştır. Bu kapsamda sağlık kuruluşlarında risk faktörlerin belirlenmesi, çalışanların temel eğitimlerinde kendi sağlık ve güvenliklerini koruma ve geliştirme kavramının yerleştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu makalede sağlık çalışanlarında iş kazlarına neden olabilecek riskler ve bu risk faktörlerden korunma yolları tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: İş Kazaları, Sağlık Sektörü, Sağlık Personeli


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Seval Akgün
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4769
Downloaded: 2233
Cited: 0


REFERENCES
1. http://tuisag.com/saglik-sektorunde-is-kazalarinin-yonetimi/
2. http://www.academia.edu/5875532/ Sa%C4%9Fl%C4%B1k_ Sekt%C3%B6r%C3%BCnce_%C4%B0%C5%9F_ Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1_ ve_G%C3%BCvenli%C4%9Fi
3. http://csg.thsk.saglik.gov.tr/dosya/ISG_Egitimleri/5_ Guvenlik_Kulturu.pdf
4. SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝÞ KAZALARININ YÖNETÝMÝ. Prof. Dr. Nurhan ÝNCE Ý.Ü. Ýstanbul Týp Fakültesi Halk Saðlýðý AD Ýþ ve Meslek Hastalýklarý Uzmaný
5. SAÐLIK PERSONELÝNÝN MARUZ KALDIÐI ÝÞ KAZALARI VE GERÝ BÝLDÝRÝMLERÝNÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ. Ayþe UÇAK cerrahi hastalýklarý hemþireliði anabilim dalý Yüksek lisans tezi
6. http://www.ttb.org.tr/kutuphane/sc_meslek_riskleri.pdf
7. http://safetyhealth.com.tr/saglik-sektorunde-is-sagligi-veguvenligi/
8. Gómez-Oliván LM, Miranda-Mendoza GD, Cabrera-Galeana PA, Galar-Martínez M, Islas-Flores H, SanJuan-Reyes N, Neri-Cruz N, García-Medina S 2014. "Oxidative Stress Induced in Nurses by Exposure to Preparation and Handling of Antineoplastic Drugs in Mexican Hospitals:A Multicentric Study". Oxidative Medicine and Cellular Longevity. [DOI via Crossref]    [Pubmed]    [PMC Free Fulltext]   
9. NIOSH 2004 "Preventing Occupational Exposures to Antineoplastic and Other Hazardous Drugs in Health Care Settings".
10. Mahboob, M., Rahman MF, Rekhadevi PV, Sailaja N, Balasubramanyam A, Prabhakar PV, Singh SP, Reddy UA, Rao GS, Grover P. 2012 "Monitoring of Oxidative Stress in nurses occupationally exposed to antineoplastci drugs". Toxicol Int. Jan;19(1)20-24
11. OSHA 1999. "OSHA technical manual, TED 1–0.15A, Sec VI, Chapt II: Categorization of drugs as hazardous".
12. Ýþ Saðlýðý Mevzuatý, http://www.calisma.gov.tr/mevzuat/ mevzuat.htm
13. Uluslararasý Çalýþma Örgütü, http://www.ilo.org/public/ turkish/region/eurpro/ankara/sozlesme/onaylanan.htm
14. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliðinde Bilinçleniyoruz, http:// www.insankaynaklari.com/ikdotnet/IcerikDetay. aspx?BLM=Meslek%20Hastalýklarý&KayitNo=7593
15. Sosyal Sigortalar Kurumu Ýstatistikleri 2005, http://www.ssk. gov.tr/sskdownloads/anasayfa/istatistik/istatistik2005/2__ Tablo1_15_2005YENY.XLS
16. Tasyaran MA. HBV Ýnfeksiyonu Epidemiyolojisi.In: Kýlýçturgay K, Badur S, eds. Viral hepatit 2001. Viral Hepatitle Savaþým Derneði, 2001:125-128
17. Takala J, Global Estimates of Occupational accidents, www.ilo.org/public/english/protection/safework/accidis/ est_method.pdf
18. Ýþyeri Hekimliði Ders Notlarý, Türk Tabipleri Birliði Yayýný, Ankara, 2001
19. Yeþildal N, Saðlýk Hizmetlerinde Ýþ Kazalarý ve Þiddetin Deðerlendirilmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2005: 4 (5), 280-302
20. Azap A, Ergönül Ö, Memikoðlu KO, Yeþilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt GY et al. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey, Am J Infect Control 2005;33:48-52 [DOI via Crossref]    [Pubmed]   
21. Sencan I, Sahin I, Yildirim M and Yesildal N, Unrecognized abrasions and occupational exposures to blood-borne pathogens among health care workers in Turkey, Occupational Medicine 2004;54:202–206 [DOI via Crossref]   

How to Cite this Article
Pubmed Style

Seval Akgun. [Work accidents in health sector]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 67-75. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595


Web Style

Seval Akgun. [Work accidents in health sector]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=201809 [Access: April 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595


AMA (American Medical Association) Style

Seval Akgun. [Work accidents in health sector]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 67-75. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595Vancouver/ICMJE Style

Seval Akgun. [Work accidents in health sector]. Health Care Acad J. (2015), [cited April 20, 2019]; 2(2): 67-75. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595Harvard Style

Seval Akgun (2015) [Work accidents in health sector]. Health Care Acad J, 2 (2), 67-75. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595Turabian Style

Seval Akgun. 2015. [Work accidents in health sector]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 67-75. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595Chicago Style

Seval Akgun. "[Work accidents in health sector]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 67-75. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595MLA (The Modern Language Association) Style

Seval Akgun. "[Work accidents in health sector]." Health Care Academician Journal 2.2 (2015), 67-75. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595APA (American Psychological Association) Style

Seval Akgun (2015) [Work accidents in health sector]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 67-75. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131442264595Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.