Ana Sayfa Arşiv Makale Yazım Kuralları Yayın Kurulu Dergi Hakkında Hedef ve Amaçlar


Original Research 


A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul

Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap yılmaz.

Abstract
Quality of healthcare has become one of the leading subjects in the world. Human being are the one who are served in the healthcare sector and as a result of mistakes in this sector; death, being handicapped or delayed treatment can be observed. Patients are harmed due to insufficient or ignorant applications or approaches. Lack of experience, lack of knowledge, inability to use technology properly may result in patients’ unnecessarily longer hospital stays, detoriated health and even loss of life. The frequent observance of these possibilities demonstrate the importance of the subject. In the present study, reasons of medical mistakes, types of mistakes and frequencies are evaluated at the investigated hospital.

Key words: Medical error, hospital, patient safety, healthcare personnel.Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri

Ozet
Sağlık hizmetlerinin kalitesi, tüm dünyada en önemli konulardan biri halini almıştır. Sağlık sektöründe hizmet verilenler, insandır ve bu sektörde yapılan hataların sonucunda; ölüm, sakatlık ya da tedavinin gecikmesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir. Mesleki uygulamalarda yetersiz ve ihmalkar davranılması sonucunda, hastalar zarar görmektedir. Yine deneyimsizlik, bilgisizlik, teknolojiyi iyi kullanamama gibi noksanlar; hastanın daha uzun süre hastanede kalmasına, sağlığını yitirmesine, hatta ölümüne sebep olabilmektedir. Bu durumlarla sağlık alanında sürekli karşılaşılması, konunun önemini gözler önüne sermektedir. Yapılan bu çalışmada, incelenen hastanede tıbbi hata nedenleri, hata türleri ve görülme sıklıkları değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tıbbi hata, hastane, hasta güvenliği, sağlık personeli.


 
ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Citation Tools
Related Records
 Articles by Hacer Canatan
Articles by Ali Erdoğan
Articles by Serap yılmaz
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4313
Downloaded: 2060
Cited: 0


REFERENCES
1. Pýnar Güngör, Yeliz Doðan Merih, Meryem Yaþar Kocabey, "Farklý Ülkelerin Malpraktis Konusunda Yasal Düzenleme Giriþimleri, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasý", Zeynep Kamil Týp Bülteni, Cilt:43 Sayý:4, 2012.
2. Hakan Hakeri, Týp Hukuku, Seçkin Yayýncýlýk, 2012.
3. H. Erdal Akalýn, "Týbbi Hatalar: Nedir, Nasýl Önlenebilir?", ANKEM Dergisi, No:3, 2001.
4. Oðuz Polat, Iþýl Pakiþ, "Týbbi Uygulama Hatalarýnda Hekim Sorumluluðu", Acýbadem Üniv. Saðlýk Bilimleri Dergisi, Cilt: 2 Sayý:3, Temmuz 2011.
5. Tuba Saygýn, Belma Keklik, "Týbbi Hata Nedenleri Üzerine Bir Araþtýrma: Isparta Ýli Örneði", Hacettepe Saðlýk Ýdaresi Dergisi, Cilt:17 Sayý:2, 2014.
6. Musa Özata, Handan Altunkan, "Hastanelerde Týbbi Hata Görülme Sýklýklarý, Týbbi Hata Türleri ve Týbbi Hata Türlerinin Belirlenmesi: Konya Örneði", Týp Araþtýrmalarý Dergisi, 8 (2), 2010.
7. H. Erdal Akalýn, "Yoðun Bakým Ünitelerinde Hasta Güvenliði", Yoðun Bakým Dergisi, 5 (3), 2005.
8. Saðlýkta Hizmet Kalite Standartlarý (SHKS), Kurumsal Hizmet Yönetimi Bölümü.
9. Kaan Böke, "Örnekleme" Sosyal Bilimlerde Araþtýrma Yöntemleri, 1. Baský, Ýstanbul, Alfa Basým Yayým, 2009. [PMC Free Fulltext]   
10. Türker Baþ, Anket, Seçkin Yayýncýlýk, Ankara, 2010.
11. Aysel Aziz, Sosyal Bilimlerde Araþtýrma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yayýn Daðýtým, Ankara, 2008.
12. Þener Büyüköztürk, Sosyal Bilimler Ýçin Veri Analizi El Kitabý, Pegem Yayýncýlýk, 11. Baský, Ankara, 2011.
13. Reha Alpar, Uygulamalý çok deðiþkenli Ýstatistiksel Yöntemlere Giriþ, Nobel Yayýncýlýk, 2. Baský, Ankara, 2003.
14. Gül Ertem, Esra Oksel, Ayþe Akbýyýk, "Hatalý Týbbi Uygulamalar (Malpraktis) ile Ýlgili Retrospektif Bir Ýnceleme", Dirim Týp Gazetesi, Yýl:84 Sayý:1, 2009

How to Cite this Article
Pubmed Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz. [A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160


Web Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz. [A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]. http://www.saglikakademisyenleridergisi.com/?mno=198928 [Access: April 20, 2019]. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160


AMA (American Medical Association) Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz. [A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]. Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160Vancouver/ICMJE Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz. [A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]. Health Care Acad J. (2015), [cited April 20, 2019]; 2(2): 82-89. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160Harvard Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz (2015) [A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]. Health Care Acad J, 2 (2), 82-89. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160Turabian Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz. 2015. [A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 82-89. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160Chicago Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz. "[A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]." Health Care Academician Journal 2 (2015), 82-89. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160MLA (The Modern Language Association) Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz. "[A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]." Health Care Academician Journal 2.2 (2015), 82-89. Print.Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160APA (American Psychological Association) Style

Hacer Canatan, Ali Erdogan, Serap yilmaz (2015) [A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul]. Health Care Academician Journal, 2 (2), 82-89. Turkish. doi:10.5455/sad.2015131439231160Yazar Girisi

Danışman Girişi

Indexed In

ASOS Index

ScopeMed

AkademikDizin

Türkiye Atıf Dizini

Arastirmax

DUYURU!!

Dergimiz 2019 yılından itibaren

Makale kabul, değerlendirme ve

Yayımlama süreçlerini

Dergipark platformundan yapacaktır

http://dergipark.gov.tr/sagakaderg 

 

 


The articles in Sağlık Akademisyenleri Dergisi are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.